نحوه استفاده از دیت پیکر jalaliDatePicker در asp mvc

نحوه استفاده از دیت پیکر jalaliDatePicker در asp mvc

مجید هوشیار مجید هوشیار نوع: اطلاع 1400/2/6 -

نحوه استفاده ساده است و کافی است کد زیر را در فایل razor قرار دهید

 

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/@majidh1/jalalidatepicker/dist/jalaliDatepicker.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/@majidh1/jalalidatepicker/dist/jalaliDatepicker.min.js">@Html.EditorFor(model => model.EndDate, 
 new { htmlAttributes = 
  new {
   data_jdp = "",
    data_jdp_max_date="today",
    data_jdp_min_date="1400/01/10"
    }
    })

<script>
  jalaliDatepicker.startWatch({
   minDate: "attr",//میتوان استفاده نکرد
   maxDate: "attr" //میتوان استفاده نکرد
  }); 
</script>

برای استفاده بهتر از دیت پیکر لینک زیر را مشاهده کنید

آدرس سورس و مستندات دیت پیکر

اولین دیدگاه میتونه برای شما باشه..
CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید