گروه بازاریابی و تحقیقات بازار

گروه بازاریابی و تحقیقات بازار

گروه بازاریابی و تحقیقات بازار

زهرا کاظم زاده | 7 | 5 |

اطلاعات مختصری درباره بازاریابی و پرسش پاسخ تخصصی در زمینه تحقیقات بازار و علمِ بازاریابی. میتوانید پرسش های خود را با عضویت و سپس درج پین در این گروه منتشر کنید و به پاسخ خود برسید.

پین

بازاریابی

آماده سازی...